Försäljningsvillkor

Gäller fr o m 2020-11-01

1 Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för produkter från vaderstationer.se (ELJI Elektronik), om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och ELJI Elektronik. 

1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar ELJI Elektronik tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om Distans- och hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen finns här

1.3 Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd

2 Beställning

2.1 Beställning av produkter från ELJI Elektronik sker via www.vaderstationer.se. För att en beställning skall vara bindande för ELJI Elektronik, måste beställningen skriftligen bekräftas av ELJI Elektronik före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i ELJI Elektronik’s sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är ELJI Elektronik ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan. 

2.2 Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part. 

2.3 Orderläggning på privatkundskonto skall avse köp för privat, ickekommersiellt bruk. ELJI Elektronik förbehåller sig rätten att neka försäljning om beställningsvolym av vara inte kan härledas till privat bruk.

3 Leverans och frakt

3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån ELJI Elektronik’s lager. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten. 

3.2 ELJI Elektronik väljer lämpligast transportsätt normalt sett DHL.  

3.5 Blir din produkt/försändelse skadad i transporten ber vi dig att anmäla händelsen till Kundservice via telefon 0304-669950 eller kundservice@vaderstationer.se . Eventuella skador ska anmälas inom 2 månader från det att de upptäcks. Föreligger speciella omständigheter kan det anmälas senare. Rätten att reklamera felet gäller alltid i tre år från det att du mottog produkten. Underlåtelse att följa dessa riktlinjer kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av ELJI Elektronik.

4 Leveransförsening

4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till ELJI Elektronik häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leveransförsening som beror på ELJI Elektronik eller något förhållande på hans sida pågår mer än 45 dagar. ELJI Elektronik åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.

5 Pris och betalning

5.1 På ELJI Elektronik’s är förekommande priser och avgifter inklusive mervärdeskatt. ELJI Elektronik levererar endast inom Sverige och samtliga produkter säljs med 25% moms. 

5.2 ELJI Elektronik förbehåller sig rätten att när som helst innan leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan. 

5.3 Vid beställning från hemsidan finns möjlighet till betalning med svenska VISA- och Master Card-kort. Efter särskild kreditprövning kan betalning även ske mot faktura. ELJI Elektronik utfärdar faktura på leveransdagen. 

5.4 Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa enligt punkt 5.2.

6 Dröjsmål med betalning

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har ELJI Elektronik rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla på leverans eller del därav. 

6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det ELJI Elektronik anmodat kunden att betala förfallet belopp, får ELJI Elektronik genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver ELJI Elektronik avtalet har ELJI Elektronik även rätt till skadestånd.

7 Ägarförbehåll

7.1 Produkterna förblir ELJI Elektronik’s egendom till dess de till fullo betalats. 

7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan ELJI Elektronik’s skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

8 Ångerrätt

8.1 Som kund hos oss har du rätt att ångra ditt köp om du meddelar detta till oss inom 14 dagar från den dagen du mottog produkten. För öppet köp gäller 60 dagar, läs mer här. Snabbaste vägen för ångerköp är att följa våra instruktioner på den här länken. Du kan använda dig av standardformuläret för ångerrätt på www.konsumentverket.se. Ångerrätten gäller inte datorprogram, operativsystem, spel, ljud- och bildupptagningar om förseglingen/plomberingen brutits. Vid köp av produkter i elektroniskt format t.ex. ljud- eller bildupptagning, spel, och programvarulicenser förlorar du rätten att ångra köpet efter att du mottagit den elektroniska försändelsen eller att licenskod/-information har gjorts tillgänglig. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.. Du kan inte ångra köpet på delar av en vara. 
a) Handlar du som företagare har du 14 dagars ångerrätt och kan endast ångra ditt köp om produktens förpackning är obruten. Om en felrekommendation i kontakt med säljare är gjord gäller 14 dagars ångerrätt även vid bruten förpackning. 
b) Använda hygienartiklar och kroppsnära produkter så som rakapparater, tandborstar, in-ear hörlurar/hörlurssnäckor m.fl. godkänns inte ångerköp av hygienskäl. Är förpackningen bruten men produkten oanvänd kan du däremot ångra köpet. 
c) Saknas tillhörande originalemballage och/eller tillbehör (kablage, produktmanual etc.) vid ångerköp förbehåller sig ELJI Elektronik rätten att fakturera kunden 10% av varans värde upp till 500kr. Fakturan har 30 dagars betalningsfrist och erhålls via e-post i samband med att returen har slutbehandlats.

9 Garanti

9.1 Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Innebörden är i första hand reparation om din produkt går sönder. Går produkten inte att reparera byts den mot en likvärdig produkt. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från ELJI Elektronik. Garantin överlåts till en eventuell andra hands köpare vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand kan få produkten reparerad hos oss. 

9.2 Handlar du som privatperson och har du som ursprungskund rätt att reklamera din produkt inom 3 år från den dagen du mottog den. 

9.3 Näringsidkare har ej rätt att åberopa reklamation efter garantitiden. 

9.4 Serienumret måste vara intakt för att garantin skall gälla. 

10 Reklamation

10.1 Kund som önskar reklamera fel i beställd vara ska inom tre år men alltid så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta ELJI Elektronik via kundservice på telefon 0304-669950 eller via email till kundservice@vaderstationer.se . 

10.2 Om ELJI Elektronik konstaterat att det är fråga om en felaktig vara, och att felet inte beror på någon omständighet på Kundens sida, ska ELJI Elektronik på egen bekostnad avhjälpa felet i varan, eller ersätta varan med en ny vara. ELJI Elektronik står för returfrakten vid giltiga reklamationer.

11 Ansvar för fel

11.1 ELJI Elektronik är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation. 

11.2 ELJI Elektronik ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden. 

11.3 ELJI Elektronik ansvar omfattar inte: 
a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med ELJI Elektronik instruktioner;
c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom ELJI Elektronik’s kontroll;
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras. 

11.4 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som ELJI Elektronik ansvarar för skall kunden ersätta ELJI Elektronik enligt ELJI Elektronik’s vid varje tillfälle gällande prislista. 

11.5 ELJI Elektronik ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot ELJI Elektronik med anledning av fel.

12 Personanpassning och profilering

Genom att acceptera försäljningsvillkoren och bli kund hos ELJI Elektronik, godkänner du att vi personanpassar innehållet på webbsidan baserat på ditt rörelsemönster och historik, samt att informationen används för att du ska ta emot relevant marknadsföring på externa sidor.

Detta gör vi med hjälp av externa och interna cookies, bland annat genom att analysera information om hur du använder webbsidan, vilka produkter du kollar på, vad du har köpt och vad du är intresserad av.

13 Ansvarsbegränsning

13.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för ELJI Elektronik enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig. 

13.2 ELJI Elektronik ansvar omfattar endast direkta förluster. ELJI Elektronik ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som ELJI Elektronik inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

13.3 ELJI Elektronik kan inte hållas ansvariga vid förlust av lagrad information eller programvara. Det är kundens skyldighet att ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning sker. 

13.4 Skulle ELJI Elektronik vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är ELJI Elektronik fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

14 Överlåtelse av avtalet

14.1 ELJI Elektronik får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor. 

14.2 Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

15 Personuppgifter

15.1 När du genomför ett köp på vaderstationer.se behöver du ange vissa personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik. Angiven e-postadress används även för marknadsföring om du valt detta alternativ i dina kontoinställningar. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (delbetalning och faktura) krävs även personnummer utöver ovan nämnda uppgifter. 

Angivna personuppgifter sparas i vårt system i 10 år. 

Enligt föreskrifterna i Personuppgiftslagen (PUL) har du som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För få ett sådant utdrag vänligen kontakta oss på kundservice@vaderstationer.se

ELJI Elektronik lämnar inte ut eller säljer personuppgifter vidare till tredje part. Tredjepart kan endast få tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra särskilda tjänster för ELJI Elektronik. I sådana fall undertecknas strikta avtal för att säkerställa informationssäkerheten. ELJI Elektronik bestämmer dessutom alltid hur behandlingen av uppgifterna ska ske. 

15.2 Pris och tillgänglighet på produkterna baseras på tidpunkten då du la produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna något i samband med olika kampanjer med utlöpsdatum. Produkterna kan också ha sålts slut.

Vi sänder även ut orderdokument, kundundersökningar samt uppföljande e-post efter köp.

Om du kontaktar vaderstationer.se via e-post lagras ditt e-post-ärende och kontaktinformation hos oss. Kontaktar du vaderstationer.se via telefon lagras ditt telefonnummer hos oss. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna genomföra din förfrågan och ha möjlighet att kontakta dig om det skulle vara nödvändigt med uppföljning.

16 Skiljedom eller tvist

16.1 Privatpersoner: ELJI Elektronik följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer. 

16.2 Företag: Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

17 Copyright

Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som ELJI Elektronik’s egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan skriftligt medgivande från ELJI Elektronik.

18 Förändring av försäljningsvillkor

ELJI Elektronik förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.